07-410 Ostrołęka
ul. Kamieńskiego 5
tel/fax 29-764-52-81


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
DLA
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NA DOSTAWY
przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. Ustaw z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zm.).zwanej dalej u.p.z.p, dla postępowań o wartości nie przekraczającej kwot określonych na podstawie art. 11 ust 8 u.p.z.p.
”Zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego typu VAN – 9 miejsc z homologacją na przewóz osób”.
Szczegóły specyfikacji - plik pdf

********************

Odpowiedź na pytania do SIWZ w przetargu na ”Zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego typu VAN – 9 miejsc z homologacją na przewóz osób”. - plik pdf

********************

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - plik pdf
Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego typu VAN - 9 miejsc z homologacją na przewóz osób. Numer ogłoszenia w BZP: 349308 - 2011; data zamieszczenia: 24.10.2011r.